„WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII A”

 

Niniejsze warunki emisji obligacji Serii A (zwane dalej „Warunkami Emisji Obligacji”) określają prawa i obowiązki Emitenta oraz Obligatariuszy.

 

§ 1.

PRZEDMIOT EMISJI

 

Przedmiotem emisji jest 3.000 (trzy tysiące) obligacji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 1.000 zł (tysiąc złotych) każda (zwanych dalej “Obligacjami”) Spółki Lexari Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000673504, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca REGON: 367054715, NIP: 7292716239 oraz kapitał zakładowy 100.000,00 zł, adres strony internetowej: (zwanej dalej “Emitentem” lub “Spółką”),

 

§ 2.

DECYZJA EMITENTA O EMISJI

 

Podstawą prawną dla przeprowadzenia emisji obligacji jest ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. - o obligacjach (poz. Dz.U. z 2015 r. poz. 238.) (zwanej dalej ”Ustawą o obligacjach”) Wewnętrznym aktem korporacyjnym stanowiącym podstawę do emisji obligacji jest uchwała Zarządu Spółki z dnia roku w sprawie emisji obligacji (zwanej dalej „Uchwałą Emisyjną”). Z uwagi na brzmienie § 15 ust. 2 Umowy Spółki do emisji obligacji nie jest konieczna uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki.

 

§ 3.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE OBLIGACJI

 

1)    Obligacje emitowane są jako obligacje imienne, niezabezpieczone i będą posiadały formę dokumentu, przy czym mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych

2)    Cena emisyjna jednej Obligacji jest równa wartości nominalnej Obligacji

3)    Prawa wynikające z Obligacji powstają z chwilą wydania dokumentu odcinka zbiorowego Obligacji nabywcy Obligacji (zwanej dalej „Obligatariuszem”).

4)    Obligacje są niezbywalne

5)    Obligacje zawierają bezwarunkowe, bezpośrednie, niepodporządkowane i niezabezpieczone zobowiązanie Emitenta do świadczeń określonych w Warunkach Emisji Obligacji.

6)    Obligacje są oprocentowane. Oprocentowanie wynosi …….. w skali roku. Odsetki zostaną naliczone od dnia wydania dokumentu odcinka zbiorowego Obligacji Obligatariuszowi do Dnia Wykupu lub przedterminowego odkupu przez Emitenta. Odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszowi w Dniu Wykupu lub odkupu.

7)    Obligacje emitowane są w celu pozyskania kapitału za dokonanie spłaty zobowiązań Spółki.

8)    Obligacje nie będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 4

WYKUP I ODKUP OBLIGACJI PRZEZ EMITENTA

 

1)    Obligacje, które nie zostały wcześniej przedterminowo odkupione na podstawie poniższych postanowień, zostaną wykupione przez Emitenta najpóźniej w dniu ……………r. (zwanym dalej „Dniem Wykupu”).

2)    Przedterminowy odkup Obligacji przez Spółkę w celu umorzenia następuje na podstawie Uchwały Zarządu.

3)    Wykup oraz przedterminowy odkup Obligacji następuje poprzez zapłatę kwoty pieniężnej równej iloczynowi wartości nominalnej Obligacji oraz liczby Obligacji objętych wykupem lub odkupem powiększonej o odsetki naliczone zgodnie z oprocentowaniem określonym w § 3 ust. 7

 

§ 5

PŁATNOŚĆ ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO

 

Płatność świadczenia pieniężnego z tytułu wykupu lub odkupu Obligacji będzie dokonywana przez Emitenta gotówką na rzecz Obligatariusza w siedzibie Emitenta lub na rachunek bankowy wskazany przez Obligatariusza.

Jeżeli data płatności świadczenia pieniężnego, o którym mowa w punkcie 7.1. powyżej, będzie przypadała na dzień nie będący dniem roboczym (tj. sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, w którym Emitent oraz banki w Polsce nie świadczą usług dla klientów), Obligatariusz otrzyma świadczenie pieniężne dopiero pierwszego dnia roboczego przypadającego po dniu płatności świadczeń pieniężnych, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie ani innych należności z tytułu tak odroczonej płatności.

 

§ 6

ZAWIADOMIENIA

 

Zawiadomienia skierowane do Obligatariuszy będą uznane za ważnie dokonane, jeżeli zostaną wysłane Obligatariuszom przez Emitenta listami poleconymi. Zawiadomienie dokonane listem poleconym będzie uznane za dokonane w dniu doręczenia listu poleconego.

 

§ 7

PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

 

1)    Obligacje są emitowane zgodnie z prawem polskim i temu prawu będą podlegać.

2)    Wszelkie związane z Obligacjami spory będą rozstrzygane wyłącznie w postępowaniu przed polskim sądem powszechnym właściwym dla siedziby Emitenta.”